2004 © SANNE, www.sanne.lv - Foto: Mâris Kalçjs, maris[at]sanne.lv , +371 29216755
---
 Nospieþot uz katras no bildçm, atvçrsies bilde 1024x768pix, kas ir brîvi izmantojama kâ  ekrâna tapete (desktop wallpaper). Ja vçlaties izmantot kâdu no bildçm Interneta lapâs vai jebkâdos iespieddarbos, Jusms ir jâvienojas ar bilþu autoru par atlîdzîbu.
---
 By clicking to any picture You'll open 1024x768pix picture usable for desktop wallpaper. If You want to use pictures in Your web page or any printed work, You must agree on a price with author of pictures.
---
Österreich, Mauthen
Österreich, Kötschach
Österreich, Kötschach-Mauthen
Österreich, Kötschach
Österreich, nach Plöckenpaß
Österreich, Plöckenpaß
"Heldenfriedhof 1915-1918,
Liebel unser Unterland so wie wir es geliebt haben!"
Österreich, Mooskofel
Österreich/Italien, Plöckenpaß.
Austria/Italia, Passo di Monte Croce.
Österreich/Italien, Plöckenpaß.
Austria/Italia, Passo di Monte Croce.
Österreich/Italien, Plöckenpaß.
Austria/Italia, Passo di Monte Croce.
Österreich, Kötschach-Mauthen, Mauthner Klamm.
Österreich, Kötschach-Mauthen, Mauthner Klamm.

Uz kalniem!

2004 © SANNE, www.sanne.lv - Foto: Mâris Kalçjs, maris[at]sanne.lv , +371 29216755